Do konce týdne získáte k nově zakoupeným hodinkám drobné opravy a výměnu baterie ZDARMA! Akce platí pro všechny, neváhejte a nakupujte nyní!

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti globalX s.r.o., IČO 19289901, se sídlem Záhřebská 562/41, Praha 2, 120 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložka 384202, e-mail eshop@luxurywatch.cz, („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.luxurywatch.cz.

Vechny informace o zpracování Vaich osobních údajjsou obsaeny v Zásadách zpracování osobních údaj, která naleznete zde https://www.luxurywatch.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení tchto Podmínek jsou nedílnou souástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Znní Podmínek můžeme jednostrannmnit i doplovat. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní Podmínek.

Jak jistvíte, tak komunikujeme primárnna dálku. Proto i pro nai Smlouvu platí, e jsou pouity prostedky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez souasné fyzické pítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavena distanním zpsobem v prostedí E-shopu, a to prostednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud nkterá ást Podmínek odporuje tomu, co jsme si spolenschválili v rámci procesu Vaeho nákupu na Naem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda ped Podmínkami pednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1.  Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2.  Cena za dopravu je finanní ástka, kterou budete hradit za doruení Zboí, a to vetnceny za jeho zabalení;

1.3.  Celková cena je souet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4.  DPH je daz pidané hodnoty dle platných právních pedpis;

1.5.  Faktura je daový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z pidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6.  Objednávka je Vázávazný návrh na uzavení Smlouvy o koupi Zboí s Námi;

1.7.  Uivatelský úet je úet zízený na základVámi sdlených údaj, jeumožňuje uchování zadaných údaja uchovávání historie objednaného Zboí a uzavených Smluv;

1.8.  Vy jste osoba nakupující na Naem E-shopu, právními pedpisy oznaovaná jako kupující;

1.9.  Zboje ve, co můžete nakoupit na E-shopu.

1.10. Drobná oprava a výměna baterie hrazená v rámci marketingové akce bude uhrazena do 30 dnů po předložení dokladu o nákupu zboží a  dokladu o opravě, který bude odpovídat ceně obvyklé příslušné opravy daného typu zboží. 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1. KoupZboí je moná jen pes webové rozhraní E-shopu.

2.2.  Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé. 

2.3.  Na naem E-shopu také poskytujeme pístup k hodnocení Zboí provedenému jinými spotebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, e propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudív interním systému u kadého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, e recenze pochází od reálného spotebitele.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.  Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2.  Smlouva je uzavírána na dálku prostednictvím E-shopu, piemnáklady na pouití komunikaních prostedkna dálku hradíte Vy. Tyto náklady se vak nijak nelií od základní sazby, kterou hradíte za pouívání tchto prostedk(tedy zejména za pístup k internetu), ádné dalí náklady útované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte oekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, e prostedky komunikace na dálku vyuíváme.

3.3.  K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavít, je teba, abyste na E-shopu vytvoili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a)  Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);

b)  Informace o Cen, Cenza dopravu, zpsobu platby Celkové ceny a poadovaném zpsobu doruení Zboí; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uivatelského prostedí E-shopu, pieminformace o Cen, Cenza dopravu a Celkové cenbudou uvedeny automaticky na základVámi zvolného Zboí, zpsobu jeho doruení a platby;

c)  Své identifikaní a kontaktní údaje slouící k tomu, abychom mohli doruit Zboí, zejména tedy jméno, píjmení, doruovací adresu, telefonní íslo a e-mailovou adresu.

3.4.  V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Stiskem tlačítka také potvrzujete Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5.  Vai Objednávku Vám v co nejkratí dobpoté, kdy Nám bude doruena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vai e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Souástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou pílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znní úinném ke dni Objednávky, tj. ve znní piloeném jako píloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoí nedílnou souást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavení Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6.  Mohou nastat i pípady, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboí není dostupné nebo pípady, kdy objednáte vtí poet kusZboí, nekolik je z naí strany umonno. Informaci o maximálním potu Zboí Vám vak vdy v rámci E-shopu pedem poskytneme a nemla by pro Vás být tedy pekvapivá. V pípad, e nastane jakýkoli dvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zaleme Vám nabídku na uzavení Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

3.7.  V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.  V pípad, kdy dojde k uzavení Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9.  V pípad, e máte zízen Uivatelský úet, můžete uinit Objednávku jeho prostednictvím. I v takovém pípadmáte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost pedvyplnných údaj. Zpsob tvorby Objednávky je vak totoný, jako v pípadkupujícího bez Uivatelského útu, výhodou vak je, e není teba opakovanvyplovat Vae identifikaní údaje.

3.10.  V nkterých pípadech umožňujeme na nákup Zboí vyuít slevu. Pro poskytnutí slevy je teba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevdo pedem ureného pole. Pokud tak uiníte, bude Vám Zboí poskytnuto se slevou.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.  Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

4.2.  Pi registraci Uivatelského útu je Vae povinnost uvést správna pravdivvechny zadávané údaje a v pípadzmny je aktualizovat.

4.3.  Pístup k Uivatelskému útu je zabezpeen uivatelským jménem a heslem. Ohledntchto pístupových je Vaí povinností zachovávat mlenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V pípad, e dojde k jejich zneuití, neneseme za to ádnou odpovdnost.

4.4.  Uivatelský úet je osobní, a nejste tedy oprávnni umonit jeho vyuívání tetím osobám.

4.5.  VáUivatelský úet můžeme zruit, a to zejména v pípad, kdyjej více, ne3 roky nevyuíváte, i v pípad, kdy poruíte své povinnosti dle Smlouvy.  

4.6.  Uivatelský úet nemusí být dostupný nepetrit, a to zejména s ohledem na nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1.  Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2.  Celková cena je uvedena vetnDPH vetnvekerých poplatkstanovených zákonem.

5.3.  Platbu Celkové ceny po Vás budeme poadovat po uzavení Smlouvy a ped pedáním Zboí. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími zpsoby:

a)  Bankovním pevodem. Informace pro provedení platby Vám zaleme v rámci potvrzení Objednávky. V pípadplatby bankovním pevodem je Celková cena splatná do 2 dní.

b)  Kartou online. V takovém pípadprobíhá platba pes platební bránu Shoptet Pay, piemplatba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 2 dní.

c) Dobírkou. V takovém pípaddojde k platbpi doruení Zboí oproti pedání Zboí. V pípadplatby dobírkou je Celková cena splatná pi pevzetí Zboí.

d) Hotovpi osobním odbru. Hotovlze hradit Zboí v pípadpevzetí v Naí provozovn. V pípadplatby hotovpi osobním odbru je Celková cena splatná pi pevzetí Zboí.

5.4.  Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura nebude fyzicky přiložena ke Zboží a bude dostupná v Uživatelském úču.

5.5.  Vlastnické právo ke Zboí na Vás pechází apoté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboí pevezmete. V pípadplatby bankovním pevodem je Celková cena zaplacena pipsáním na Náet, v ostatních pípadech je zaplacena v okamik provedení platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1.  Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 7 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a)  Osobní odběr na Naší provozovně v Brně: Cejl 40/107, 602 00 Brno

b)  Osobní odbr na výdejních místech spolenosti Zásilkovna Z-point, DPD - pickup;

c)  Doruení prostednictvím dopravních spoleností DPD, Zásilkovna;

6.2.  Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

6.3.  Doba doruení Zboí vdy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném zpsobu doruení a platby. Pedpokládaná doba doruení Zboí Vám bude sdlena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v tchto Podmínkách je pouze orientaní a může se liit od skutené doby dodání. V pípadosobního odbru na provozovnVás vdy o monosti vyzvednutí Zboí budeme informovat prostednictvím e-mailu.

6.4.  Po pevzetí Zboí od dopravce je Vae povinnost zkontrolovat neporuenost obalu Zboí a v pípadjakýchkoli závad tuto skutenost neprodlenoznámit dopravci a Nám. V pípad, e dolo k závadna obalu, která svdí o neoprávnné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaí povinností Zboí od dopravce pevzít.

6.5.  V pípad, kdy poruíte svoji povinnost pevzít Zboí, s výjimkou pípaddle l. 6.4 Podmínek, nemá to za následek poruení Naí povinnosti Vám Zboí doruit. Zároveto, e Zboí nepevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém pípadvzniká právo od Smlouvy odstoupit z dvodu Vaeho podstatného poruení Smlouvy, pípadnZboí uskladnit, za conám od Vás náleí úplata ve výi 500 K. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení úinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.6.  Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7.  Nebezpení kody na Zboí na Vás pechází v okamiku, kdy ho pevezmete. V pípad, kdy Zboí nepevezmete, s výjimkou pípaddle l. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpekody na Zboí pechází v okamiku, kdy jste mli monost ho pevzít, ale z dvodna Vaí strank pevzetí nedolo. Pechod nebezpekody na Zboí pro Vás znamená, e od tohoto okamiku nesete vekeré dsledky spojené se ztrátou, zniením, pokozením i jakýmkoli znehodnocením Zboí.

6.8.  Vpřípadě, že Zboží nebylo vE-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

a)  mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b)  prodlení s dodáním Zboí od Naeho dodavatele, piemVám vdy sdlíme novou oekávanou dobu dodání.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zaruujeme, e v dobpechodu nebezpekody na Zboí podle l. 6.7 Podmínek je Zboí bez vad, zejména pak, e Zboí:

a)  odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b)  je vhodné k úelu, pro který ho poadujete a s nímsouhlasíme;

c)  je dodáno s ujednaným písluenstvím a pokyny k pouití, vetnnávodu k montái nebo instalaci;

d)  je vhodné k úelu, k nmuse Zboí tohoto druhu obvykle pouívá;

e)  mnostvím, jakostí a dalími vlastnostmi, vetně životnosti, funknosti, kompatibility a bezpenosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboí téhodruhu, které můžete rozumnoekávat, i s ohledem na veejná prohláení uinná námi nebo jinou osobou v téme smluvním etzci, zejména reklamou nebo oznaením;

f)  je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

g)  odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo pedloze, které Vám byly poskytnuty ped uzavením smlouvy.

7.2.  Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.  V pípad, e bude mít Zboí vadu, tedy zejména pokud nebude splnna nkterá z podmínek dle l. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnní (tedy Zboí reklamovat) zasláním e-mailu i dopisu na Nae adresy uvedené u Naich identifikaních údaj, pípadnosobnna adrese Zago s.r.o., Cejl 40, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice. Zboží zasílejte bez dobírky. Pro reklamaci můžete vyuít také formuláposkytovaný z Naí strany, který tvoí pílohu . 1 Podmínek. V uplatnní práva z vadného plnní je teba zvolit, jak chcete vadu vyeit, piemtuto volbu nemůžete následnbez Naeho souhlasu zmnit. Reklamaci vyídíme v souladu s Vámi uplatnným právem z vadného plnní.

7.4.  Má-li Zboí vadu, máte následující práva:

a)  na odstranní vady dodáním nového Zboí bez vady, nebo dodáním chybjící ásti Zboí; nebo

b)  na odstranění vady opravou Zboží,

ledae by byl zvolený zpsob odstranní vady nemoný nebo ve srovnání s druhým zpsobem nepiměřennákladný, cose posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboí mlo bez vady, a to, zda může být druhým zpsobem vada odstranna bez znaných obtíí pro vás.

7.5.  Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.6.  Dále máte právo na:

a)  přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b)  odstoupení od Smlouvy, 

jestliže:

a)  odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

b)  se vada projeví opakovaně,

c)  je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

d)  je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás

7.7.  Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleí v pípad, je-li vada Zboí nevýznamná.

7.8.  V pípad, e jste si vadu na Zboí zpsobili sami, práva z vadného plnní Vám nenáleí.

7.9.  Vadou Zboí není opotebení Zboí zpsobené jeho obvyklým uíváním nebo u pouitého Zboí opotebení odpovídající míe jeho pedchozího pouívání.

7.10.  Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a)  datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

b)  co je obsahem reklamace;

c)  jaký zpsob vyízení reklamace poadujete;

d)  Vae kontaktní údaje pro úely poskytnutí informace o vyízení reklamace.

7.11.  Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. 

7.12.  O vyízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a zpsobu vyízení reklamace. Pokud je reklamace oprávnná, náleí Vám náhrada úelnvynaloených náklad. Tyto náklady jste povinni prokázat, nap. útenkami i potvrzeními o cenza dopravu. V pípad, e dolo k odstranní vady dodáním nového Zboí, je Vaí povinností Nám pvodní Zboí vrátit, náklady na toto vrácení vak hradíme My.

7.13.  V pípad, e jste podnikateli, je Vaí povinností oznámit a vytknout vadu bez zbyteného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozdji vak do tí dnod pevzetí Zboí.

7.14.  V pípad, e jste spotebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnní u vady, která se vyskytne u spotebního Zboí ve lht24 msícod pevzetí Zboí.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.  K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2.  V pípad, e jste spotebitel, tedy osoba kupující Zboí mimo rámec své podnikatelské innosti, máte v souladu s ustanovením §1829 obanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání dvodu ve lht14 dnode dne uzavení Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboí, pak do trnácti dnod jeho pevzetí. V pípad, e jsme uzaveli Smlouvu, jejímpedmtem je nkolik kusZboí nebo dodání nkolika ástí Zboí, zaíná tato lhta běžet adnem dodání posledního kusu nebo ásti Zboí, a v pípad, e jsme uzaveli Smlouvu, na základkteré Vám budeme Zboí dodávat pravidelna opakovan, zaíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3.  Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným zpsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Nae adresy uvedené u Naich identifikaních údaj). Pro odstoupení můžete vyuít také formuláposkytovaný z Naí strany, který tvoí pílohu . 2 Podmínek.

8.4.  Ani jako spotebitel vak nemůžete od Smlouvy odstoupit v pípadech, kdy je pedmtem Smlouvy plnní uvedené v § 1837 Obanského zákoníku.

8.5.  Lhta k odstoupení dle l. 8.2 Podmínek se povauje za zachovanou, pokud Nám v jejím prbhu odelete oznámení, e od Smlouvy odstupujete.

8.6.  V pípadodstoupení od Smlouvy dle l. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboí zaslat do 14 dnod odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboí k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom

Vám vrátili Cenu za dopravu, avak pouze ve výi odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání Zboí, který jsme pro dodání Zboí nabízeli. V pípadodstoupení z dvodu, e My poruíme uzavenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboí k Nám, ovem opt pouze do výe Ceny za dopravu ve výi odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání Zboí, který jsme pi dodání Zboí nabízeli.

8.7.  V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

8.8.  V pípadodstoupení od Smlouvy dle l. 8.2 Podmínek Nám vak odpovídáte za sníení hodnoty Zboí, které vzniklo v dsledku nakládání s tímto zboím jinak, neje nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkností Zboí, tj. zpsobem, jakým byste se se Zboím seznamovali v kamenné prodejn. V pípad, e jsme Vám jetnevrátili Cenu, jsme oprávnni pohledávku z titulu nákladzapoíst na Vai pohledávku na vrácení Ceny.

8.9.  My jsme oprávnni odstoupit od Smlouvy kdykoliv ped tím, neVám dodáme Zboí, pokud existují objektivní dvody, pronení moné Zboí dodat (zejména dvody na strantetích osob nebo dvody spoívající v povaze Zboí), a to i ped uplynutím doby uvedené v l. 6.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, e jste uvedli v Objednávce zámrnnesprávné informace. V pípad, e nakupujete zboí v rámci své podnikatelské innosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávnni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání dvodu.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1.  Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2.  Vyizování stíností spotebitelzajišťujeme prostednictvím elektronické adresy eshop@luxurywatch.cz. Informaci o vyízení stínosti zaleme na elektronickou adresu kupujícího.

9.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4.  Evropské spotebitelské centrum eská republika, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 524/2013 ze dne 21. kvtna 2013, o eení spotebitelských sporon-line a o zmnnaízení (ES) . 2006/2004 a smrnice 2009/22/ES (naízení o eení spotebitelských sporon-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud Náa Váprávní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy napíklad budeme zasílat zboí mimo území eské republiky), bude se vztah vdy ídit právem eské republiky. Pokud jste vak spotebitelé, nejsou tímto ujednáním dotena Vae práva plynoucí z právních pedpis.

10.2.  Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

10.3.  Smlouvu je moné mnit pouze na základnaí písemné dohody. My jsme vak oprávnni zmnit a doplnit tyto Podmínky, tato zmna se vak nedotkne jiuzavených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzaveny po úinnosti této zmny. O zmnVás vak budeme informovat pouze v pípad, e máte vytvoený Uivatelský úet (abyste tuto informaci mli v pípad, e budete objednávat nové Zboí, zmna vak nezakládá právo výpovdi, jelikonemáme uzavenou Smlouvu, kterou by bylo moné vypovdt), nebo Vám na základSmlouvy máme dodávat Zboí pravidelna opakovan. Informace o zmnVám zaleme na Vai e-mailovou adresu nejmén14 dní ped úinností této zmny. Pokud od Vás do 14 dnod zaslání informace o zmnneobdríme výpověď uzavené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboí, stávají se nové podmínky souástí naí Smlouvy a uplatní se na dalí dodávku Zboí následující po úinnosti zmny. Výpovdní doba v pípad, e výpověď podáte, iní 2 msíce.

10.4.  V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

10.5.  Pílohou Podmínek je vzorový formulápro reklamaci a vzorový formulápro odstoupení od Smlouvy.

10.6.  Smlouva vetnPodmínek je archivována v elektronické podobu Nás, ale není Vám pístupná. Vdy vak tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdríte e-mailem a budete tedy mít vdy pístup ke Smlouvi bez Naí souinnosti. Doporuujeme vdy potvrzení Objednávky a Podmínky uloit.

10.7.  Tyto Podmínky nabývají účinnosti 14.5.2024

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI VAD ZBOŽÍ A JEJICH OPRAVY

etete naše lesy. Vyuijte náonline formulář dostupný na https://www.luxurywatch.cz/reklamace-zbozi/.

Adresát: Zago s.r.o., Cejl 40, 602 00 Brno-sted-Zábrdovice. Zboží zasílejte bez dobírky. Zpětná doprava je hrazena zákazníkem.

Uplatnění reklamace: 

 Název e-shopu:

 LuxuryWatch.cz

 Datum uzavení Smlouvy:

 Jméno a píjmení:

 Adresa:

 E-mailová adresa:

 Zboí, které je reklamováno:

 Popis vad Zboí:

 Navrhovaný zpsob pro vyízení reklamace:


Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnní reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký zpsob vyízení reklamace poaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajpro úely poskytnutí informace o vyízení reklamace.

Datum a Váš podpis:

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

etete naše lesy. Vyuijte náonline formulář dostupný na https://www.luxurywatch.cz/vraceni-vymena-zbozi/.

Adresát: LuxuryWatch.cz - Kouřimská 2350/3, 130 00, Praha 3. Zboí zasílejte bez dobírky. Zptná doprava je hrazena zákazníkem.

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

 Datum uzavení Smlouvy:

 Jméno a píjmení:

 Adresa:

 E-mailová adresa:

 Specifikace Zboí, kterého se Smlouva týká:

 Zpsob pro navrácení obdrených finanních prostedk, pípadnuvedení ísla bankovního útu:

Je-li kupující spotebitelem má právo v pípad, e objednal zboí prostednictvím e-shopu spolenosti Luxury Watch s.r.o. („Spolenost“) nebo jiného prostedku komunikace na dálku, mimo pípady uvedené v § 1837 zák. . 89/2012 Sb., obanský zákoník, ve znní pozdjích pedpisodstoupit od jiuzavené kupní smlouvy do 14 dnode dne uzavení smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboí, pak do trnácti dnod jeho pevzetí. V pípadsmlouvy, jejímpedmtem je nkolik kuszboí nebo dodání nkolika ástí zboí, zaíná tato lhta běžet adnem dodání posledního kusu nebo ásti zboí, a v pípadsmlouvy, na základkteré má být zboí dodáváno pravidelna opakovan, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Spolenosti písemnna adresu provozovny Spolenosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formulái.

Odstoupí-li kupující, který je spotebitelem, od kupní smlouvy, zale nebo pedá Spolenosti bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 14 dnod odstoupení od kupní smlouvy, zboí, které od ní obdrel.

Odstoupí-li kupující, který je spotebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Spolenost bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 14 dnod odstoupení od kupní smlouvy, vechny peněžní prostedky (kupní cenu dodaného zboí) vetnnákladna dodání, které od nho na základkupní smlouvy pijala, stejným zpsobem. Jestlie kupující zvolil jiný, nenejlevnjí zpsob dodání zboí, který Spolenost nabízí, vrátí Spolenost kupujícímu náklady na dodání zboí pouze ve výi odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání zboí.

Spolenost není povinna vrátit pijaté peněžní prostedky kupujícímu díve, nezboí obdrí zpt nebo nekupující prokáe, e zboí Spolenosti odeslal.

Datum a Váš podpis: